ArtıBir
  • Henüz üye değil misiniz ? Sağ alt köşeden üye olabilirsiniz.

“TASARRUFLA DÖRT KEBAN BARAJI KAZANABİLİRİZ”

“TASARRUFLA DÖRT KEBAN BARAJI KAZANABİLİRİZ”
“TASARRUFLA DÖRT KEBAN BARAJI KAZANABİLİRİZ”
Bu Habere Oy Verin!

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın enerji konusunun peşini bırakmıyor. Daha önce enerji alanında çalışan, bu konuda ciddi birikimi bulunan Akın, enerji konusundaki çalışmalarıyla CHP’de öne çıkıyor. Verdiği soru önergeleri, yaptığı konuşmalar ve açıklamalarla enerji konusunu TBMM gündemine taşıyan Ahmet Akın şimdi de verdiği Meclis Araştırması Önergesiyle Enerji Verimliliği konusunun TBMM’de ele alınmasını talep etti.

Türkiye’nin enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı olduğunu, 2014 yılında enerji hammaddeleri ithalatına 55 milyar dolar, son 10 yılda ise toplam olarak 425 milyar dolar para ödediğini belirten Ahmet Akın, enerjiyi verimli ve tasarruflu kullandığımızda dört Keban Barajı ölçeğinde bir kazanım elde edeceğimizi söyledi. Akın, “enerji verimliliği” konusunun çok önemli bir kaynak olduğunu açıkladı. 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmasına rağmen uygulamada başarılı olunamadığını, amaçlandığı şekilde ülkemizin enerji yoğunluğunda bir gerileme sağlanamadığını vurgulayan Ahmet Akın bu konunun TBMM’ de ele alınarak sorunların tespit edilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla bu önergeyi verdiğini açıkladı. Ahmet Akın, “Enerji verimliliği ile ülkemiz çok önemli kazanımlar elde edecektir” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Enerji verimliliği, yaşam standardımızı, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapabilmektir. Başka bir deyişle; enerji verimliliği birim hizmet ya da ürün miktarında enerji tüketimini azaltmaktır.

Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı ile enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısının azaltılmasında ve enerji kullanımının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hususlarında çok önemlidir.

Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığının göstergelerinden birisi, gayrisafi yurtiçi hasıla başına tüketilen enerji miktarı olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur. Türkiye’nin kişi başına düşen enerji tüketimi OECD ortalamasının beşte biri düzeyinde olmasına karşın enerji yoğunluğunun OECD ortalamasının iki katı olduğu belirtilmektedir. Başka bir deyişle Türkiye’de bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanılmaktadır.

Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalarda bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe de %15 olmak üzere dört Keban Barajına eşdeğer tasarruf potansiyelimiz olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle enerji verimliliğinin ülkemizin en önemli “Enerji Kaynakları” arasında olduğu söylenebilir.

Ülkemizin enerjide %75 oranında dışa bağımlı olduğu bilinmektedir. Bu bağımlılık oranı her geçen yıl artma eğilimi göstermektedir. Türkiye’nin enerji hammaddeleri ithalatı 2014 yılı 55 milyar dolardır. Bu miktarın toplam ithalat içindeki payı ise %22,66 olmuştur. Türkiye son 10 yılda yani 2005-2014 yılları arasında enerji hammaddeleri ithalatına toplam 425,4 milyar ABD doları ödemiştir. Bu koşullarda enerji verimliliği ülkemiz için ayrıca önem taşımaktadır.

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası konuyla ilgili olarak yayınladığı bir raporda “Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji arzı ile karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir. Dağıtımda, kaçaklarla birlikte % 18’e ulaşmış kayıplar ve nihai sektörlerde yer yer % 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkanları göz ardı edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere çok pahalı yatırımlar yapılmış ve diğer yandan bu kayıplar devam ederken, enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle bundan sonra izlenmesi gereken politika ‘önce enerji tasarrufu için yeni yatırım yapılması, bu yatırımlarla sağlanacak tasarruflar dikkate alınarak, yeni enerji üretim tesisi planlamaları yapılması’ şeklinde olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen enerji sıkıntısının aşılması için yapılması gereken en önemli uygulama tasarrufa yatırımdır.” vurgusunu yapmaktadır.

Diğer ülkelere göre gecikmeli de olsa ülkemiz enerji verimliliğini 2000’li yıllarla birlikte gündemine almış ve bu amaçla 2004 yılında Enerji verimliliği Strateji Belgesi yayınlanmış, 2007 yılında ise 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanundan sonra ikincil mevzuat düzenlemesi de yapılarak yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” Yüksek Planlama Kurlunun 22.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 25.92.2012 tarihli 28215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
“Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” ile 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (Enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması temel hedef olarak belirlenmiştir.
Ancak bütün bu düzenlemelere ve sağlanan kimi teşviklere rağmen enerji verimliliği konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildiği söylenemez. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte pek çok ülke enerji yoğunluğunda çok önemli ilerlemeler kaydederken ülkemizde benzer bir gelişme yaşanmamıştır.

AB 2015 İlerleme Raporunda enerji verimliliği konusunda ülkemiz eleştirilmektedir. Enerji verimliliği ile ilgili olarak ilerleme kaydedilmediği, Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili mevzuatın AB Enerji Verimliliği Direktifi ile uyumlu olmadığı belirtilmektedir.

Ülkemizde enerji verimliliği konusunda en başta kamunun örnek teşkil etmesi amacıyla gerekli çalışmaları tamamlayıp, gerekli önlemleri alması gerekirken bu alanda bile çok önemli eksikliklerin ve aksamaların yaşandığı gözlenmektedir.

2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunundan sonra yürütülen çalışmaların incelenmesi, aksayan yönlerin tespit edilmesi, bu konuda ortaya çıkan ihtiyaçların belirlenmesi ile ülkemizde enerji verimliliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili öneriler geliştirilmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Şifre Hatırlatma
Yeni Üyelik

Lütfen email adresinizi veya kullanıcı adınızı yazınız.

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Captcha